مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

پیشگیری و مقابله با اعتیاد یک فرآیند قابل یادگیری است

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ترک مواد افیونی به معنای احساس بیماری ناشی از کمبود مواد افیونی است در صورتی که بدن به آن ها وابسته است. علائم می تواند شامل اسهال، استفراغ، خستگی، گرفتگی ...

روان درمانی متمرکز بر مقابله با اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
هدف اصلی مشاوره و درمان اعتیاد، رسیدگی به علل زمینه‌ای بیماری برای جلوگیری از عود اعتیاد است. تحقیقات در سی سال گذشته منجر به پیشرفت هایی در درمان رفتاری مبتنی ...

عود اعتیاد به معنای شکست نیست

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
عود اعتیاد بخش فوق العاده رایج بهبودی است و درک این نکته مهم است که بازگشت به مصرف مواد مخدر به معنای شکست درمان یا بهبودی نیست. بهبود اعتیاد به ...

شیوه های غلبه بر هوس مصرف دوباره مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در آغـاز بهبـودی تمایـل بـه مصـرف مـواد مخدر معمـولاً شـدیدتر اســت و به تدریــج هــر قــدر میــزان بهبــودی جســمی و بازتوانــی بعــد از اعتیــاد بیشــتر می شــود، ایــن تمایــل نیــز ...

نقش اراده در عود اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
: بازیابی یک فرآیند رشد شخصی است که در آن هر مرحله خطرات خود را برای عود و وظایف توسعه ای خود را برای رسیدن به مرحله بعدی دارد. مراحل ...

علل افسردگی در دوران ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
درمان بیماران معتاد با تشخیص افسردگی بسیار پیچیده است. کاملاً واضح است که افراد مبتلا به افسردگی اغلب در بسیاری از برنامه های توانبخشی نمی توانند به طور صحیح درمان ...

مدل آموزش مهارت های مقابله شناختی سوء مصرف مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
آموزش مهارت های مقابله در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد مخدر برای جلوگیری از عود اعتیاد به مواد مخدر با اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪای ﺟﻬﺖ ﭘیﺸﮕیﺮی از ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد امری ...

دیدگاه بیمار و خانواده درباره مشکل اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
: اعتیاد عادت یا رفتاری است که اغلب ترک کردنش مشکل می باشد و نیازمند دریافت کمک و مساعدت است. میلیون ها نفر در سر تا سر جهان مواد مخدر ...

پیش گیری از لغزش در دوران ترک

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اکثر افرادی که اعتیاد به مواد مخدر را ترک کرده اند، لغزش را تجربه کرده اند. لغزش و وسوسه در ترک اعتیاد بیسار طبیعی است و نحوه مهار و کنترل ...

ایجاد هیجان در ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
به چند دلیل، پس از آن که سرخوشی اولیه موفقیت در بهبودی از بین رفت، زندگی جدید بدون مواد مخدر و الکل می تواند کمی احساس خستگی و بی هیجانی ...

رابطه بین بیکاری پرکاری و عود اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف مواد مخدر به چند دلیل می تواند مشکل ساز باشد و فقط با وابستگی جسمی بدن فرد به مواد مخدر خاتمه نمی یابد. سوء مصرف مواد مخدر معمولاً زندگی ...

پیشگیری از عود در دوران ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
کاهش احتمال عود مصرف مواد مخدر نه تنها شامل یافتن راه های سالم برای مقابله با مصرف مجدد مواد مخدر است، بلکه می تواند به تشخیص یک موقعیت خطرناک کمک ...
  • 1
  • 2