مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

سابقه ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد مخدر در ایران

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در ﺷﺮایط بین المللی گذشته که ﺻﺪور یا ﻣـﺼﺮف ﺗﺮیـﺎک، ﻧﻪ در ایران و ﻧﻪ در اروﭘﺎی آن زﻣﺎن، ﻣﻤﻨﻮع یا مکروه ﺷﻤﺮده نمیﺷﺪ، ایران ﺑـﺎ زﺣﻤـﺖ زیـﺎد ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺟﺎزه ...

ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎعی و اعتیاد به ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اﻓﺮاد ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎئین ﻓﺎﻗﺪ مکانیزم ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ای کـﺎر آﻣـﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در چنین اﻓﺮادی ﺻﻔﺎتی ﭼﻮن اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد و اﺣﺴﺎس اهمیت کمتر اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﭘﺎئین ﺑﻪ ...

ﻋﻮاﻣﻞ زمینه ﺳﺎز ﻣﺴﺘﻌﺪ کننده اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در تحلیل داده ها سه علت به عنوان عوامل مؤثر بر گرایش به مواد مخدر از سوی فرد معتاد ذکر گردیده است. محیط اجتماعی و عوامل فردی مستعد کننده اعتیاد ...

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮه آمیز ﻓﺮدی اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مواد مخدر زمانی بر فرد تأثیر می گذارد که ﻣﺎده ﺣﺪاﻗﻞ یک ﺑـﺎر ﻣـﺼﺮف ﺷـﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﮕﻮنگی تأثیر یک ﻣﺎده ﺑﺮ ﻓﺮد، ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮاص ذاتی ﻣﺎده ﻣﺼﺮفی و ﺗﻌﺎﻣـﻞ آن ...

ﻣﻌﺘﺎد چه کسی است

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
فرد معتاد به مواد مخدر به شخصی اطلاق می شود که به صورت دوره ای و به دفعات یک یا چند نوع ماده مخدر مصرف می کند و در صورت ...

معضل اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در دنیای امروز اعتیاد به مصرف مواد مخدر به عنوان یکی از بزرگ ترین معضلات شناخته شده است. ﺗﻮلید 85 درﺻﺪ ﻣﻮاد اﻓیـﻮنی ﺟﻬـﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ایران را آسیب پذیرترین ...

ﻧﻈﺮیه ﻧﺎﻫﻤﺎهنگی در اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ﻋکﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﺗﺒﺎطی ﺑﺎ ﺻﻔﺎت اصلی و ذاتی این ﻣﻮاد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﭘﺎیگاه اﺟﺘﻤﺎعی ﻣﺼﺮف کنندﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط میﺷﻮد. اﻃﻼق کلمه ﻣﻨﺤﺮف ﻋﺎﻣﻞ نیروﻣﻨﺪی اﺳﺖ که ﻓﺮد ﻣﻨﺤﺮف ...

نقش و تأثیر دوﺳﺘﺎن در اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
نقش دوستان در ابتلا به مصرف مواد مخدر بسیار پر رنگ است. اکثر افرادی که در سنین نوجوانی و جوانی معتاد شده اند تحت تأثیر دوست و رفیق شروع به ...

واردات و صادرات مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در ﺳﺎل 1350 ﺑﺮای ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﺴﻦ و افراد بیمار (ﺑـﺎ ﺗﺠﻮیز ﭘﺰﺷک) ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ کارت های جیره دولتی ﺗﺮیاک ﺻﺎدر میﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺘﺎدان ﺛﺒﺖ ﻧﺎم کرده در ﺧﺮداد 1354 ﺑﻪ ...

ارزش ها کلید غلبه بر اعتیاد هستند

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ارزش ها نوعی قدرت تحقق نیافته هستند که می توانید آن ها را جمع کنید. تا آن جا که آن ها را در اختیار دارید، احتمال این که در ابتدا ...

آیا هروئین اعتیادآور است

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
هروئین یک ماده مخدر قوی است که تأثیر شدیدی بر سیستم پاداش مغز دارد. شدت این تأثیر یکی از دلایلی است که اعتیاد و سوء مصرف هروئین را بسیار گسترده ...

بهترین روش ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف هر نوع ماده مخدری می تواند مشکل ساز شود، چه کوکائین باشد، چه داروهای مسکن یا شیشه و حشیش. همچنین لازم نیست حتماً به طور روزانه مصرف کنید تا ...