مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

توصیه هایی برای زندگی بعد از ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
جبران، بخشی از روند بهبود اعتیاد است که از اوایل دوره توانبخشی شروع می شود. در کلینیک های ترک برنامه جبران را می آموزید و شروع به کار با حلقه ...

زندگی بعد از ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در ســال های اخیــر در بحــث اعتیــاد به مواد مخدر، بیشــتر بــر موضــوع پیشــگیری و آمــوزش تمرکــز شــده کــه البتــه اقدامــی بی نهایــت ارزشــمند اســت، امــا بایــد دانســت بازتوانــی و ...

علل و تأثیرات اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر این که یک بیماری خطرناک است، یک بلای خانمان سوز هم هست. با هوشیاری می توان بسیاری از مشکلات را معکوس یا به حداقل ...

مهارت انتقاد کردن برای افراد در حال ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
یکی از راه های کمک به افراد معتاد برای ترک اعتیاد انتقاد سازنده از آن هاست. تصمیم گیری در مورد تلاش برای کمک به فردی که دچار اعتیاد به مصرف ...

ترک موفق مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اگر مدت کمی مواد مخدر مصرف کرده اید یا اگر از زمان اولین مصرف، زیاد دوز خود را افزایش نداده اید، راحت تر می توانید اعتیاد خود را ترک کنید ...

رویکرد شناختی رفتاری در درمان اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
رفتار درمانی شناختی نوعی روان درمانی است که بر تأثیر افکار و احساسات بر رفتار تأکید دارد. ارتباط بین تفکر و رفتار در تمام ابعاد زندگی از جمله اعتیاد به ...

راه کارهای مقابله با افکار منفی در دوران ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
از آن جا که منفی نگری می تواند به هوشیاری فرد آسیب برساند، مبارزه با تفکر منفی در بهبود بسیار مهم است. در بهبودی با افکار منفی خود مبارزه کنید ...

مقابله با افکار منفی در دوران ترک

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
گاهی اوقات افکار منفی می توانند آنقدر قوی باشند که طاقت فرسا شوند. در این مرحله، ممکن است وقت آن باشد که یک وقفه ذهنی داشته باشید. از این افکار ...

خودآگاهی در ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
خودآگاهی باعث یادآوری هایی است که به نظر می رسد در مراحل اولیه ترک اعتیاد همه جا وجود دارد. این که بخواهید دوباره به اعتیاد خود برگردید طبیعی است. اما، ...

برخی از مشکلات افراد در حال ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
افراد معتاد در دوران ترک اعتیاد با مشکلات فراوانی مواجه می شوند. بسیاری از این مشکلات قابل پیشگیری است. استفاده از مهارت ها و فنون در این دوران کمک های ...

پیشگیری از استرس در افراد در حال ترک

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
شناخت نقش استرس در ایجاد اعتیاد به مواد مخدر و اهمیت مدیریت استرس در پیشگیری و غلبه بر اعتیاد، در کمک به افراد برای جلوگیری از رنجی که اعتیاد به ...

همدلی اعضای خانواده با فرد مصرف کننده مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
همدلی به عنوان توانایی شناخت، برداشت از چشم انداز و پاسخ به احساسات دیگران مشخص می شود. همدلی شامل مشاهده، حافظه، دانش و استدلال است که با هم ترکیب می ...
  • 1
  • 2