مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

مهارت های ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری و وابستگی جسمی و روحی به مصرف مواد مخدر است. ترک اعتیاد یکی از مسائلی است که به غیر از فرد معتاد خانواده، اطرافیان ...

طبقه بندی انواع مواد صناعی اعتیادآور

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
تعداد قرص های مکشوفه کپتاگون تا کنون به میلیون ها قرص رسیده است. مقصد بیشتر محموله های کپتاگون، شبه جزیره عرب می باشد. بنابراین نتیجه گیری می شود که در ...

همه گیرشناسی و قاچاق انواع مواد صناعی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مهم ترین استراتژهای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر صنعتی که در جهان از آن ها استفاده می شود عبارتند از آگاه سازی افراد در مورد خطرات و مضرات مواد ...