مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

مصرف مواد مخدر باعث تجارب عرفانی می شود

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در شرایط خاص جهان امروز، اعتیاد محدود به هیچ گروه خاصی نیست. هنگام مصرف تریاک فرد متوجه بسیاری از بیماری های خود نمی شود و بیماری پیشرفت زیادی می کند. ...

میزان شیوع و اثرات اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
یک تعریف درست، به کسی که می پرسد واژه اعتیاد به چه معناست، نه تنها به معنی آن بلکه بر وجود معیار های تعیین شده برای مجموعه ای از افکار، ...

راهکار خاص ترک تریاک

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
برای ترک هر ماده مخدری ابتدا شما باید بدانید که به یک ماده مخدر معتاد هستید، برای این آگاهی باید از شرایط اعتیاد و وابستگی به این ماده اطلاع لازم ...

تریا ک کالای مرغوب صادراتی ایران

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد به مواد مخدر در حال حاضر به عنوان یک مشکل اجتماعی پدیده ای جهانی است که علاوه بر زمینه های ناسالم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، زمینه های شخصیتی، ...

تفاوت میان عادت و اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
یک عادت پاسخی است که به تعداد زیادی محرک، تداعی ایجاد کرده است. هر چه تعداد محرک هایی که پاسخی را فرا می خوانند بیشتر باشد، عادت نیرومندتر می شود. ...

شخصیت اعتیاد آور

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که شخصیت شما سرنوشت شما را تعیین نمی کند، شما می توانید کمک بگیرید و زندگی موفق و سازنده ای ...

برنامه های درمانی اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
درمانگران در کلینیک های ترک اعتیاد در مورد تمامی گزینه های درمانی با شما صحبت خواهند کرد و با شما در مورد طرح درمانی موافقت خواهند کرد. آن ها می ...

انواع نحوه مصرف تریاک

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
برخی مطالعات نشان می دهد، تریاک در قرن هشتم (میلادی) در هند رایج شده و عده ای عقیده دارند، سابقه استفاده از آن در هند به دوازده قرن قبل از ...

در مورد تریاک بیشتر بدانیم

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
تریاک با کمی برش کپسول های دانه خشخاش پس از ریزش گلبرگ های گل به دست می آید. دانه های شکاف دار لاتکس شیری رنگی از خود بیرون می دهند ...

ﺧﺎﻧﻮاده و اعتیاد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﺘﺰﻟﺰل دارای ﺷﺮایط و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنی اﺳﺖ که ﺑﺮﺧی ﻧﻤﻮدﻫﺎ ی آن را اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﺧﺎﻧﻮادگی، ﺟﺪایی یا ﻣﺮگ واﻟﺪین تشکیل می دﻫﺪ. در این ﺧﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت ...

ﻋﻮاﻣﻞ زمینه ﺳﺎز ﻣﺴﺘﻌﺪ کننده اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در تحلیل داده ها سه علت به عنوان عوامل مؤثر بر گرایش به مواد مخدر از سوی فرد معتاد ذکر گردیده است. محیط اجتماعی و عوامل فردی مستعد کننده اعتیاد ...

معضل اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در دنیای امروز اعتیاد به مصرف مواد مخدر به عنوان یکی از بزرگ ترین معضلات شناخته شده است. ﺗﻮلید 85 درﺻﺪ ﻣﻮاد اﻓیـﻮنی ﺟﻬـﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ایران را آسیب پذیرترین ...