معیارهایی برای تشخیص اختلال اعتیاد

در دنیای امروز اعتیاد به مواد مخدر و انواع داروهای صنعتی به صورت یک مشکل جهانی و فراگیر درآمده است که متأسفانه رو به افزایش است. چنان که آمارهای سازمان های بین المللی، به ویژه سازمان بهداشت جهانی حاکی از مصرف فزاینده این مواد در سطح جهانی است. تنها تفاوت موجود بین کشورها و گروه های سنی مختلف در الگوی مصرفی آن ها است.

معیار هایی برای تشخیص اختلال اعتیادی، به عنوان ملاک های مناسب بالینی پذیرفته می شوند. یک الگوی ناسازگار رفتاری که از نظر بالینی، به اختلال یا درماندگی قابل توجهی می‌انجامد، طوری که توسط سه (یا بیشتر) مورد از ملاک های زیر نشان داده می‌شود که در هر مقطعی در یک دوره ۱۲ ماهه اتفاق می افتند.

  • تحمل، که به صورت یکی از موارد زیر تعریف می شود. الف) نیاز به میزان یا شدت فزاینده محسوس رفتار برای دستیابی و اثر مطلوب ب) کاهش محسوس اثر، با انجام رفتار با همان سطح یا شدت
  • پس روی، که با یکی از اشکال زیر ظاهر می شود. الف) نشانگان پس روی روانی- اجتماعی مشخص با تغییرات توصیف شده زیست شناختی و یا روان‌شناختی در هنگام ادامه ندادن به رفتار ب) همان رفتار (یا رفتار خیلی مشابه) برای تسکین یا اجتناب از نشانگان انجام می‌شود
  • رفتار غالباً در مدت طولانی تر، با فراوانی بیشتر، یا با شدت بیش از آن چه که مدنظر بود، انجام می گردد.
  • تمایل مداوم یا تلاش های ناموفق برای کاهش یا کنترل رفتار.
  • زمان زیادی صرف فعالیت هایی می‌شود که برای آمادگی، انجام، یا ریکاوری از اثرات رفتار لازمند.
  • فعالیت های مهم اجتماعی، شغلی یا تفریحی، به خاطر آن رفتار، رها یا کاهش داده می شوند.
  • با وجود آگاهی از داشتن مشکل جسمی یا روان شناختی که احتمالاً به وسیله رفتار مورد نظر، ایجاد یا تشدید می شود، انجام آن ادامه می یابد.

معیارهایی برای تشخیص اختلال اعتیاد

تعیین معیار تشخیصی اعتیاد

تعیین این گونه معیارهای تشخیصی، باید مزیت هایی داشته باشد که برخی از آن ها شامل ایجاد یک زبان بالینی مشترک، به رسمیت شناختن اختلال اعتیاد فرایندی برای شرکت‌های بیمه و گامی به سوی تنظیم پروتکل درمانی استاندارد برای همه‌ی اختلالات اعتیادی مخصوصاً اعتیاد به مواد مخدر، الکل و دخانیات هستند. لازم است اشاره شود که این جلوه های رفتاری مشکل زا و اجبارگونه به عنوان اختلالات کنترل تکانه یا وسواس فکری و عملی، بهتر تعریف می شوند. مرور مختصری از شرایط لازم و کافی برای این تشخیص ها در ادامه ارائه می‌شوند تا نیاز به بازشناسی و معرفی این رفتارها به عنوان اعتیاد را درست تر چارچوب بندی کنیم.

معیار تعیین آسیب در اعتیاد به مواد مخدر

معیاری که استفاده از واژه تکانشگری برای توصیف رفتارهای اعتیادی را به بهترین شکل نفی می کند این است که عمل تکانشگرانه، عملی است که همیشه برای شخص عامل یا افراد دیگری که توسط آن شخص متأثر می گردند آسیب زا است (یک معیار لازم و کافی برای معرفی رفتار به عنوان اختلال کنترل تکانه) معیار« تعیین آسیب» پیشاپیش در اختلالات کنترل تکانه از قبیل اختلال انفجاری متناوب (که به اقدامات تهاجمی یا تخریب اموال منجر می شود)، جنون سرقت (دزدیدن وسایل دیگران)، جنون آتش افروزی (آتش افروزی عمدی و هدفمند) و وسواس موکنی (کشیدن موهای خود) مشاهده شده اند.

اختلال اعتیاد به مواد مخدر

یک اختلال کنترل تکانه که شرایط بازشناسی به عنوان یک اختلال اعتیاد را دارا است، قمار آسیب شناختی است که یک «معیار آسیب» دارد که برای طبقه بندی آن به این شکل به کار رفته است: امکان ارتکاب اقدامات غیر قانونی برای تأمین مالی رفتارها، این معیار ممکن است هرگز خود را نشان ندهد. با این وجود، این اختلال به عنوان یک اختلال کنترل تکانه طبقه بندی می گردد. در حالی که برخی از رفتارهای اعتیادی ممکن است باعث آسیب به خود شوند، بسیاری از آن‌ها حداقل در ابتدا این‌گونه نیستند. برای مثال، اگر چه رفتارهای اعتیاد جنسی (مانند خود ارضایی اجبار گونه، همجنس گرایی، و روسپی‌گری) ممکن است باعث احساس شرم و گناه شوند، اغلب در ابتدا برای خود یا دیگران آسیب زا نیستند. به همین شکل فقدان آسیب به خود یا دیگران را می توان در اعتیاد به اینترنت و همچنین مراحل ابتدایی اعتیاد های خوردن و خرج کردن پیدا کرد. این معیار«تعیین آسیب» است که بهتر می‌تواند این رفتارها را به عنوان رفتارهای اعتیادی یا تکانشگرانه توصیف کند.