اعتیاد در دنیای مدرن

فرد با توجه به نوع اعتیاد خود، در تلاش است تا اطمینان حاصل کند که هیچ چیز مانع از انجام رفتار اعتیادی فرد نشود. میل جبری ای که فرد معتاد تجربه می کند می توان تحت عنوان دستور درونی توصیف کرد. دستور درونی به مانند این است که شما علی رغم وجود هر نوع دلیل منطقی، به انجام فعالیتی برانگیخته شوید.

پاداش و تنبیه توسط مواد مخدر

مدرنیته و پسامدرنیته و عصر فناوری اطلاعات، الزاماتی را به زندگی روزمره ما تحمیل نموده است. در این شرایط، تعاریف پاداش و تنبیه و راه های دریافت این پاداش ها و تنبیهات در حال تغییر و تحویل جدی هستند. این روزها بعضی جوانان مسیر یافتن لذت و تفریح خود را از طریق مواد مخدر و روانگردان طی می کنند. اگر عوامل دخیل در اعتیاد به مواد مخدر را به رسمیت بشناسیم می توان گفت که اعتیاد به عنوان رفتاری است که سلامت روانی و جسمانی را تحت تأثیر قرار می دهد و به روابط فرد با خانواده و دوستان لطمه وارد می کند، با کار و فعالیت های اجتماعی تداخل دارد، موجب بی ثباتی اقتصادی می شود، فرد را به ارتکاب جرم تحریک می کند. جدایی از اعتیاد به مواد مخدر هم مانند سایر انواع اعتیادها به دلیل مرتبط بودن با احساس شادی و لذت ترک دشواری دارد.

عناصر مشخص ایجاد اعتیاد

عناصر مشخصی وجود دارد که اجازه می دهد کارشناسان رفتارهای معتادین را شناسایی کنند. شرایطی است که در آن مقادیر مکرر میزان یکسانی از دارو به تدریج بی اثر می شود و به طور پیش رونده ای برای اطمینان از اثر مطلوب، نیاز به مقادیر بیشتری احساس می شود، تحمل در میان طبقات مواد مخدر درجات متفاوتی دارد. برای مثال مصرف کنندگان آمفتامین و شبه افیون ها ممکن است تحمل زیادی نشان دهند. مصرف کنندگان نیکوتین و الکل ممکن است میزان تحمل کمتری نشان دهند. مقاوم تر شدن بدن یا تلورانس اصولاً به دو شکل ظاهر می شود. اول نیاز به استفاده هر چه بیشتر از مواد مخدر برای حفظ تأثیر و نشئگی روزهای اول و سپس کاهش تأثیر مواد مخدر به علت استفاده طولانی مدت از آن ها.

اعتیاد در دنیای مدرن

دغدغه اصلی معتادان

فکر و ذکر و دغدغه اصلی معتادان این است که بتوانند تجربه نشئگی را که در بار اول مصرف این گونه مواد به دست آورده اند مجدداً تکرار کنند و به همین دلیل زمان زیادی از عمر خود را صرف تهیه و مصرف مواد مخدر می کنند. اعتیاد به هر گونه ماده مخدری که احساسات و افکار فرد را از حالت طبیعی بیرون می آورد، که دارای وسوسه فکری بی پایان و انجام غیر ارادی به وسوسه می باشد. به طور معمول، رفتار وسواسی، جبری و تحلیل برنده است. اگر شما به چیزی یا کسی معتاد شده باشید، اغلب نمی توانید از فکر کردن به او برنامه ریزی برای بیرون امدن از مخمصه و گرفتاری بعدی خودداری کنید. هنگامی که در شرف انجام فعالیتی هستید، ممکن است اضطراب و هیجانی را در خود احساس کنیدکه تا زمانی که آن فعالیت را انجام ندهید، این احساس فروکش نکند و اگر چیزی مانع انجام آن شود شاید شما احساس ناکامی داشته باشید یا وحشت زده و مضطرب شوید به طور کلی وسواس، وقت، انرژی و توجه زیادی را از شما گرفته و هدر می دهد. فرد معتاد به شکل فزاینده ای زندگی خود را طوری برنامه ریزی می کند که دستیابی به مواد مخدر یا انجام فعالیت مورد نظر برای فرد آسان و سهل گردد.