اثرات اعتیاد به مواد مخدر

سوء مصرف مواد مخدر، مصرف تفریحی مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر، همگی می توانند منجر به اثرات مخرب کوتاه مدت و بلند مدت بر سلامتی شوند. هر نوع ...

ترک مصرف مواد مخدر

اگر احساس می کنید که به اندازه کافی مواد مخدر مصرف کرده اید و به خط پایانی رسیده اید یا متوجه شده اید که مصرف مواد مخدر عواقب بسیار زیادی ...

ترک مواد مخدر

ترک داروهای ضد درد یا همان داروهای مخدر و همچنین ترک مصرف مواد مخدر بدون درمان مناسب می تواند به سرعت منجر به عوارض ترک اعتیاد مانند کم آبی بدن ...

تریاک نوشدارو است

از اثــرات درمانـی بعضـی از مـواد ماننـد تریـاک در تهیـه داروهـا اسـتفاده شـده اسـت. هیـچ یـک از مـواد مخدر باعـث رشـد قـوای فکـری، خلاقیـت و عرفـان نمی شـود. بلکـه بیمـاری ...

تعریف مواد مخدر

معتاد به کسی می گویند که در نتیجه استعمال متمادی دارو، در بدن وی حالت مقاومت اکتسابی ایجاد شده، به شیوه ای که استعمال مکرر آن موجب کاسته شدن تدریجی ...

تفاوت انواع مواد مخدر

اختلال مصرف مواد مخدر یک وضعیت پیچیده است که در آن علیرغم پیامدهای مضر، استفاده کنترل نشده از یک ماده مخدر وجود دارد. افراد مبتلا تمرکز شدیدی بر استفاده از ...

درمان اعتیاد به مواد مخدر چیست

اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر یک بیماری مغزی است. مواد مخدر بر مغز شما، از جمله تصمیم گیری شما تأثیر می گذارد. این تغییرات مصرف داروها را سخت می ...

سوء مصرف مواد مخدر

اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری مزمن مغزی است که باعث می شود فرد با وجود آسیب هایی که برایش ایجاد می شود، به طور مکرر مواد مخدر مصرف کند. ...

ماهیت اعتیاد و مواد مخدر

مصـرف مکـرر مـواد مخدر باعـث بـروز مشـکلات در فعالیت هـای خانوادگـی، شـغلی، اجتماعـی و... می شـود. مثـل غیبـت از محـل کار و درس، بـی توجهـی نسـبت بـه همسـر و فرزنـدان ...

مصرف مواد مخدر

مواد مخدر موج های عظیم دوپامین را به مغز می فرستند. اما به جای این که برای انجام کارهایی که برای زنده ماندن نیاز دارید (خوردن، کار کردن، وقت گذرانی ...

معضل اعتیاد به مواد مخدر

سازمان بهداشت جهانی تعریفی از اعتیاد به مواد مخدر ارائه کرده که شامل تمام خصوصیات اعتیاد است، اعتیاد یک حالت روانی و گاهی جسمی ناشی از تأثیر دارو بر روی ...

مفهوم اعتیاد به مواد مخدر

اعتیاد یک بیماری مزمن است. در کتاب های پزشکی مشکلات ایجاد شده بر اثر مواد مخدر به دو دسته تقسیم شده اند که یکی مسائل مربوط به خود مصرف است ...
  • 1
  • 2