ترک ماری جوانا

ماری جوانا، کانابیس، گراس، علف نام های رایجی که امروزه بین مصرف کنندگان شناخته شده است. این گیاه نوعی محرک و یکی از فعال کننده های روان است که از گل ...

ترک وید

وید، گل، گرس، علف و یا همان ماری جوانا است که امروزه نوجوانان و جوانان به خاطر شادی آور بودن آن از این ماده مخدر استقبال می کنند. این ماده ...

ماری جوانا

ماری جوانا، گراس، گرَس، وید، گل ترکیبی از گیاه شاه دانه است که امروزه بعنوان یک نوع ماده روان گردان و اعتیادآور استفاده می شود و در جوامع امروزی شیوع ...

کانابیس

کانابیس (شاهدانه) گیاهی است که محصولات مخدر روانگردانی از آن به دست می‌آید. ماری‌جوانا و حشیش در این دسته از مواد مخدر قرار می گیرند. کانابیس را به روش های ...