اعتیاد چگونه درمان می شود

متأســفانه اغلــب افــرادی کــه درگیــر اعتیــاد می شــوند، افــرادی هســتند کــه به ســادگی حاضــر می شــوند مواد مخدر مصــرف کننــد. این کــه شــما بــرای درمــان اختـلـال خــود یــک داروی تجویز شــده توســط روانپزشــک را مصــرف کنیــد، شــما را «دیوانــه» نمی کنــد، در حالی کــه حتــی مصــرف یک بــار برخــی از انــواع مــواد مخدر ممکــن اســت منجــر بــه نابــودی دائمــی ســلول های مغــز شــما شــود و ایــن آســیب غیرقابــل بازگشــت اسـت.

بـرای بسـیاری از مـردم، پرسشـی کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه آیـا اعتیـاد قابل درمـان اسـت؟ خوشـبختانه پاسـخ مثبـت اسـت. پرسـش بعـدی ایـن اسـت کـه کدام یـک از روش هـای تـرک اعتیـاد، می توانـد بهترین روش باشـد. پاسـخ بـه این پرسـش سـاده نیسـت.

روش های مختلف درمان اعتیاد

درمان هـای زیـادی بـرای بیماری اعتیـاد وجـود دارد. هر پزشـکی بسـته به شـرایط بیمـار ماننـد نوع مـاده مخدر مصرفـی، سـن بیمار، شـرایط جسـمی او، سـال هایی کـه مصرف کننـده بـوده، دوز مصرفـی مـاده مخدر، تعـداد دفعـات لغـزش و انگیـزه بیمـار بـرای تـرک اعتیاد ممکن اسـت یکـی از ایـن روش ها را مناسـب تشـخیص دهـد. هـر روشـی دشـواری های خـاص خـودش را دارد و باید دیـد که کـدام روش خـاص بـرای کـدام بیمـار خاص مناسـب اسـت.

انتخاب روش درمان اعتیاد توسط بیمار

متأســفانه در بســیاری از مــوارد، خــود بیمــار یــا خانــواده و اطرافیــان روش ســم زدایی را انتخــاب می کننــد، در حالی کــه روش ســم زدایی بهتــر اســت توســط پزشــک درمانگــر انتخــاب شــود. پزشــک درمانگــر بعــد از مشــاوره و معاینـه بیمـار تصمیـم می گیـرد کـه کـدام روش سـم زدایی بـرای بیمـار از نظـر کم خطربــودن و به صرفه بــودن مناســب تر اســت.

درمان بیماری های زمینه ای در ترک اعتیاد

بســیاری از افــرادی کــه بــه اعتیــاد روی می آورنــد، ممکــن اســت بــرای درمــان مشــکلات روانــی دیگــری ماننــد اضطــراب یــا افســردگی بــه مــواد پنــاه بــرده باشــند. در واقــع، آن هــا بــرای به دســت آوردن احساســات بهتــر یــا دوری از احساســات منفــی ماننــد تــرس یــا خجالــت بــه مــواد مخدر روی می آورنــد. همچنیــن بسـیاری از آقایـان بـرای غلبـه بـر مشـکلات جنسـی ممکـن اســت خودســرانه بــه درمــان خودشــان بــا مصــرف مــواد مخدر بپردازنــد.

روشـــن اســـت کـــه بعـــد از تـــرک مـــواد مخدر، فـــرد معتـــاد همچنـــان مشـــکل زمینـــه ای خـــود را حفـــظ می کنـــد. بنابرایـــن بهتـــر اســـت کـــه قبـــل از هـــر اقدامـــی فـــرد بـــرای درمـــان مشـــکل اصلـــی زمینـــه ای بـــه یـــک روانشـــناس یـــا روانپزشـــک مراجعـــه کنـــد.

اعتیاد چگونه درمان می شود

کسب مهارت های تازه در ترک اعتیاد

اغلــب روانشناســان معتقدنــد فــردی کــه بــه اعتیــاد رو مــی آورد، فاقــد تعــدادی از مهارت هــای زندگــی ماننــد مهــارت نه گفتــن، مهــارت مدیریــت اســترس، مهــارت جــرأت ورزی و مهــارت حــل مســئله اســت. بــه همین دلیــل، بســیار مهــم اســت کــه فــرد در جریــان تــرک اعتیاد، ایــن نــوع مهارت هــا را نیــز در جلســات روان درمانــی یــاد بگیــرد.

ایــن آموزش هــا، اغلــب بر عهــده روانشناســان اســت. بــا اســتفاده از یادگیــری رفتــار مناســب، شرطی ســازی و جانشین ســازی آن به جــای رفتــار نامناســب می تــوان بســیاری از مشــکلات ناشــی از بیماری اعتیــاد را درمــان کــرد. هــدف درمــان روانشناســی ایــن اســت کــه مراجعــان تشــویق شــوند ســه نــوع مشـخص کنتـرل را در خـود تقویـت کننـد و آن هــا را تمریــن نماینــد.

کنترل محرکی در ترک اعتیاد

کنتــرل محرکــی بــه بیمــاران کمــک می‌کنــد موقعیت هایــی کــه اســتفاده از مــواد مخــدر را تســهیل می‌کنــد، شناســایی کــرده و از آن موقعیت هــا پرهیــز کننــد و بیشــتر وقــت خــود را در فعالیت هایــی صــرف نماینــد کــه آن فعالیت هــا بــا اســتفاده از مــواد مخــدر ناهمســان باشــد. ماننــد ورزش، فعالیت هــای اجتماعــی و یادگیــری مهارت هــای هنــری.

کنترل میل و اشتیاق به مواد مخدر

کنتــرل اشــتیاق بــه مصــرف مــواد مخــدر بــه بیمــاران کمــک می‌کنــد کــه افــکار، احساســات و انگیزه هایــی را کــه منجــر بــه مصــرف مــواد مخدر می شــوند، شناســایی کــرده و در جهــت تغییــر آن هــا گام بردارنــد.

کنترل و مهار اجتماعی در ترک اعتیاد

کنتــرل و مهــار اجتماعــی در برگیرنــده افــراد خانــواده، دوســتان و افــراد مهــم دیگــری اســت کــه بــه بیمــار کمــک می‌کننــد تــا از مصــرف مــواد مخــدر بپرهیـزد. مثـل والدیـن یـا افـراد مهـم دیگـر زندگـی فـرد معتـاد کـه در جلسـات درمانــی حاضــر می شــوند و بــه بیمــار کمــک می‌کننــد تــا تمرینــات داده شــده را انجــام دهــد و در ایــن راســتا، در تقویــت رفتــار مناســب گام برمی دارنــد.

تحقیقـات نشـان می دهنـد کـه ایـن روش درمانـی بـه نوجوانـان و جوانـان کمـک می‌کنــد کــه از اعتیــاد و مــواد مخــدر دســت بکشــند و توانمندی هــای خــود را افزایـش دهنـد تـا این کـه پـس از اتمـام دوره درمانـی، بـدون مصـرف مـواد مخـدر بــه زندگــی عــادی خــود ادامــه دهنــد. تحقیقــات، همچنیــن نشــان داده انــد کــه افــراد تحــت درمــان در حیطه هــای دیگــری از قبیــل اســتخدام، کارکــرد مدرســه ای (عملکــرد آموزشــی) و حضــور دائــم در کلاس، روابــط خانوادگــی و افســردگی نیــز بهبــودی قابــل ملاحظــه ای از خــود نشــان داده انــد.

کلینیک روانپزشکی و ترک اعتیاد دی با سال ها تجربه موفق در درمان اعتیاد و بیماری های زمینه ای آماده پذیرش بیماران گرامی می باشد.