اثرات اعتیاد به مواد مخدر

سوء مصرف مواد مخدر، مصرف تفریحی مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر، همگی می توانند منجر به اثرات مخرب کوتاه مدت و بلند مدت بر سلامتی شوند. هر نوع ...

اعتیاد به مواد مخدر چگونه است

اعتیاد پاسخ فیزیولوژیک بدن است به مصرف مکرر مواد اعتیاد آور. این وابستگی از طرفی باعث تسکین و آرامش موقتی و گاهی تحریک و نشاط گذرا برای فرد می گردد ...

انواع اعتیاد

افرادی که دچار اعتیاد رفتاری هستند معمولاً درگیر مواد مخدر می شوند. این افراد خودشان به چیزی اعتیاد دارند، از برقراری رابطه صمیمانه هراس دارند و دچار وسواس های شدید ...

تاریخچه مصرف مواد مخدر

در دوره ناصرالدین شاه عده ای از کارگزاران استعمار در پوشش درویش هندی و راهنمایان طریقت در خراسان و کرمان پراکنده شدند و به آموزش مصرف آن به مردم همت ...

تریاک نوشدارو است

از اثــرات درمانـی بعضـی از مـواد ماننـد تریـاک در تهیـه داروهـا اسـتفاده شـده اسـت. هیـچ یـک از مـواد مخدر باعـث رشـد قـوای فکـری، خلاقیـت و عرفـان نمی شـود. بلکـه بیمـاری ...

تعریف مواد مخدر

معتاد به کسی می گویند که در نتیجه استعمال متمادی دارو، در بدن وی حالت مقاومت اکتسابی ایجاد شده، به شیوه ای که استعمال مکرر آن موجب کاسته شدن تدریجی ...

تفاوت انواع مواد مخدر

اختلال مصرف مواد مخدر یک وضعیت پیچیده است که در آن علیرغم پیامدهای مضر، استفاده کنترل نشده از یک ماده مخدر وجود دارد. افراد مبتلا تمرکز شدیدی بر استفاده از ...

دخانیات و مواد مخدر

دخانیات و مواد مخدر راهنمای راه بیچارگان نیست. دخانیات غذای لذیذ و گوارا و مملو از ویتامین نمی باشد. جز نکبت و ادبار، پریشانی و فلاکت، بیچارگی و بی پولی، ...

سوء مصرف مواد مخدر

اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری مزمن مغزی است که باعث می شود فرد با وجود آسیب هایی که برایش ایجاد می شود، به طور مکرر مواد مخدر مصرف کند. ...

مراحل اعتیاد به مواد مخدر

در خصوص شخصی که به فعالیت هیجان انگیزی مانند قماربازی معتاد است، این طور گفته می شود که گفته می شود که او در جست و جوی احساس هیجان آفرین ...

مصرف مواد مخدر

مواد مخدر موج های عظیم دوپامین را به مغز می فرستند. اما به جای این که برای انجام کارهایی که برای زنده ماندن نیاز دارید (خوردن، کار کردن، وقت گذرانی ...

معضل اعتیاد به مواد مخدر

سازمان بهداشت جهانی تعریفی از اعتیاد به مواد مخدر ارائه کرده که شامل تمام خصوصیات اعتیاد است، اعتیاد یک حالت روانی و گاهی جسمی ناشی از تأثیر دارو بر روی ...
  • 1
  • 2