مصاحبه زنده تلویزیون ایران اینترنشنال با دکتر بختیاری

مصاحبه زنده تلویزیون ایران اینترنشنال با دکتر شهرام حسام بختیاری بختیاری

پخش مصاحبه زنده تلویزیون ایران اینترنشنال با دکتر شهرام حسام بختیاری بختیاری شنبه 29 آذر 1399 ساعت 20:30 در برنامه چشم انداز.

موضوع برنامه : افزایش مصرف ماده مخدر شیشه در ایران