روغن شاهدانه چیست

روغن شاهدانه از دانه های گیاه شاهدانه استخراج شده است. استخراج از طریق پرس سرد انجام می شود، مشابه روشی که زیتون ها را به روش سرد فشرده می کنند ...

شاهدانه هندی

گیاه شاهدانه هندی یک گیاه یک ساله قوی و معطر است. ساقه های باریک مانند نیشکر به جز در نوک و قاعده، توخالی هستند. برگ های آن شبیه برگ نخل ...

فرآورده های شاهدانه

تظاهرات روانی در پاسخ به مواد تهیه شده از شاهدانه متغیر است. تغییرات خلقی ممکن است شامل خندیدن، شادی و سرخوشی باشد. تحریف ادراکی نیز ممکن است رخ دهد که ...