بخش پذیرش شبانه روزی ترک اعتیاد

مرکز ترک اعتیاد و روانپزشکی دی بعنوان اولین و تنها مرکز خصوصی تخصصی روانپزشکی با مجوز "بخش بستری درمان و ترک اعتیاد" بصورت 24 ساعته آماده پذیرش بیماران ترک اعتیاد و روانپزشکی می باشد.