مواد اعتیادآور

مواد اعتیادآور
مواد اعتیادآور به دو دسته کلی مواد مخدر سنتی و مواد مخدر صنعتی تقسیم می شوند. مواد مخدر سنتی از خشخاش، شاهدانه و کوکا تولید می شوند و مواد مخدر صنعتی شیمیایی هستند و در آزمایشگاه ها ساخته می شوند. مصرف مواد اعتیادآور باعث وابستگی شدید جسمی و روانی می شود. مواد اعتیادآور در مصرف کننده ایجاد لذت و سرخوشی زودگذر می کند و همچنین آسیب های فراوانی به سلامت فرد مصرف کننده وارد می کند. ترک مواد اعتیادآور دشوار است و باید تحت نظارت پزشک انجام شود.

مواد اعتیادآور و دسته بندی آن ها

انواع مواد مخدر بر اساس عوارضی که ایجاد می کنند دسته بندی شده اند. انواع متفاوت و متنوعی از مواد اعتیادآور وجود دارند که می توانند باعث وابستگی و اعتیاد شوند. آثار سوء مصرف و مشکلات ناشی از قطع مصرف و عوارض مصرف طولانی مدت مواد اعتیادآور هر یک با یکدیگر متفاوت است، در کشورمان شایع ترین مواد اعتیادآور مورد مصرف، مواد مخدر اپیوئیدی بود اما به تازگی مصرف سایر انواع مواد اعتیادآور روند رو به رشد و سریعی داشته به طوری که شاهد تغیر الگوی مصرف هستیم.

مواد محرک

مواد محرک که موجب وابستگی شدید روانی می شوند مانند کوکائین، آمفتامین، متیلن دی اکسی آمفتامین و مت آمفتامین (شیشه)، ریتالین و فرم تدخینی کوکائین (کراک). هر چند در اینجا کراک در گروه مواد محرک قرار گرفته اما کراک موجود در بازار مصرفی ایران به علت داشتن ترکیب های اپیوئیدی صناعی، نوعی مخدر اپیوئیدی محسوب می شود. از مواد محرک با وابستگی کم نیز می توان از کافئین، نیکوتین، افدرین، سودوافدرین، تئوفلین و فن فلورامین نام برد.

مواد توهم زا

قارچ های جادوئی، ال. اس. دی (لیزرژیک اسید دی اتیل آمید)، دی. ام. دی (دی متیل تریپتامین)، مسکالین و متیل دی اکسی آمفتامین، اکستازی و ام. دی. ام. آ (متیل دی اکسی مت آمفتامین) که با توجه به ترکیب و عوارض مصرفشان جزء توهم زاهای محرک محسوب می شوند.

آرامبخش ها

این داروها معمولاً برای کاهش اضطراب و درمان بی خوابی به کار می روند که به دو دسته بنزودیازپام ها و باربیتورات ها تقسیم می شوند.

  • بنزودیازپام ها شامل دیازپام، کلرودیازپوکساید، لورازپام و فلورازپام هستند.
  • باربیتورات ها مانند فنوباربیتال، سکوباربیتال و گروه دوم این دسته داروهای آموباربیتال هستند.

مواد اعتیادآور

مواد استنشاقی

انواع بسیار متنوعی از این مواد با قیمت پایین و دسترسی آسان در بازار وجود دارد مانند بنزین، اتر، تینر، انواع اسپری، برخی مواد پاک کننده، برخی محلول ها، برخی رنگ ها و انواع چسب.

مواد افیونی

مواد افیونی یا اپیوئیدها از نظر طبیعی یا صنعتی بودن به دو گروه تقسیم می شوند.

  • مواد افیونی طبیعی مانند تریاک، شیره، هروئین و پروپوکسی فن.
  • مواد افیونی صنعتی مانند مورفین و اپیوئیدهای مشابه آن، متادون، مپردین و اپیوئیدهای مشابه آن، پتیدین، آنیلیریدین، دیفنوکسیلات، لوپرامید، آلفاپرودین و دیگر اپیوئیدها نظیر پنتازسین، بوپرنورفین، نالوکسان، نالتروکسان، تمجیزک و نام های مشابه تجاری مانند بوترفانل.

نوع دیگر طبقه بندی مواد افیونی یا اپیوئیدی بر حسب آگونیست یا آگونیست نسبی یا آنتاگونیست بودن آن هاست.

  • اپیوئیدهای آگونیست خالص: مورفین، متادون، اکسی کدون، مپریدین، پروپوکسی فن، هروئین، تریاک، شیره، هیدرومورفین و کدئین.
  • اپیوئیدهای آگونیست نسبی: پنتازوسین، نالبوفین، بوپرنورفین، بوتورفانول.
  • آنتاگونیستهای اپیوئیدی: نالوکسان و نالتروکسان.

مشروبات الکلی

نوشیدنی های الکلی هر چند به شکل و بسته بندی های متفاوت وجود دارد و درصد الکل موجود در آن ها متنفاوت است، اما در واقع در ساختار مولکولی الکل ۲ اتم کربن، ۶ اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن با یکدیگر یکسان هستند.

حشیش و ترکیبات مشابه (کانابیس)

این گروه از مواد اعتیادآور شامل ماری جوانا، علف، گراس، بنگ، گل و غیره است. در این دسته ماری جوانا یک ماده توهم زای سبک محسوب می شود.  

فن سیکلیدین و کتامین         

یک گروه متنوع و غیر متجانس هستند که برخی اثرات توهم زاها را داشته اما اثرات مجزای دیگری هم تولید می کنند.