قارچ

یکی از ماده های توهم زا با ویژگی روان گردانی قارچ های توهم زا هستند که با نام علمی سیلوسایبین ماشروم شناخته شده اند. قارچ هایی با ساقه های بلند، به ...

قارچ های توهم زا

مصرف قارچ توهم زا تبدیل به یک شکل محبوب از مواد مخدر شده است. در بیشتر موارد، تجربیاتی معروف به «سفرها» در مصرف کننده قارچ های توهم زا رخ می ...

قارچ های جادویی

بیش از صد و هشتاد گونه قارچ وجود دارد که حاوی مواد شیمیایی سایلوسیبین و سایلوسین هستند. مانند پیوت و مسکالین (قارچ های توهم زا قرن ها در مناسک بومی ...

گیاهان توهم زا

انسان در بررسی پوشش گیاهی محیطی خود برای گیاهان توهم زا، نبوغ فوق العاده ای را از خود نشان داده است و در آزمایش همه نشانه های نبوغ دارویی، آن ...