اعتیاد به مورفین

در اکثر موارد مورفین به طور خاص، موجب زوال سریع فیزیکی، روانی و اجتماعی می گردد و افرادی که قدرت ذهنی خود را حفظ کرده اند، رنج فراوان می کشند ...

مرفین

مرفین بعنوان چهارمین ماده مخدر و اعتیادآور جهان، دارویی بسیار قوی برای تسکین درد شدید (جراحی های سنگین یا سکته قلبی) یا مزمن (سرطان)، خواب آور و آرام بخش قوی ...