اختلال درخودماندگی کودکان

اختلال طیف درخودماندگی که قبلاً اختلالات نافذ رشد نامیده می شد گروهی از سندرم های عصبی رشدی هستند که از لحاظ پدیدارشناسی ناهمگون بوده توارث چندژنی دارند و مشخصه آنها ...

اختلال کم توجهی-بیش فعالی

اختلال کم توجهی-بیش فعالی(ADHD) یک اختلال روانپزشکی است که کودکان پیش دبستانی، کودکان، نوجوانان و بزرگسالان سراسر جهان را مبتلا کرده و مشخصه آن الگوی کاهش پایدار توجه و افزایش ...