پارانویا

پارانویا حالتی است که فرد در آن بطرز شکنجه آوری مراقب سلامت جانی و مالی خود است و مدام اضطراب آن را دارد که عواملی بیرونی، طبیعی یا ماوراء طبیعی ...

مسکالین

مسکالین یکی از انواع مختلف مواد روانگردان و توهم زا است که بر اثر مصرف آن توهمات بصری و اثراتی شبیه به علایم بیماری های روانی بر اثر مصرف مواد ...