سیلوسایبین چیست

داروهای روانگردان مانند سیلوسایبین می توانند تجربه شما را به شدت تغییر دهند. عوامل متعددی وجود دارند که تأثیر عمده ای بر درک تجربه دارند. وضعیت ذهنی شما، محیط فیزیکی ...

قارچ های توهم زا

مصرف قارچ توهم زا تبدیل به یک شکل محبوب از مواد مخدر شده است. در بیشتر موارد، تجربیاتی معروف به «سفرها» در مصرف کننده قارچ های توهم زا رخ می ...

قارچ های جادویی

بیش از صد و هشتاد گونه قارچ وجود دارد که حاوی مواد شیمیایی سایلوسیبین و سایلوسین هستند. مانند پیوت و مسکالین (قارچ های توهم زا قرن ها در مناسک بومی ...