ترک کوکائین

کوکائین یکی از قوی ترین و خطرناک ترین محرک های اعتیاد آور از مجموعه ماده های مخدر و روان گردان است که خالص آن از بوته گیاه کوکا اریتروکسیلون بدست ...