پیپ

پیپ وسیله ای برای استعمال توتون است. مضرات پیپ با سیگار برابری می کند زیرا در هر دو از توتون و تنباکو استفاده می شود. استفاده از پیپ خطر آسیب ...

تاریخچه توتون

تنباکو یا توتون گیاهی با برگ های پهن است که برگ‌های خشک شده آن را تدخین می کنند. در اواخر قرن پانزدهم میلادی پس از آن که کریستف کلمب قاره ...

توتون و تنباکو

برگ های تنباکو و دود ناشی از سوزاندن آن حاوی بیش از چهار هزار ماده شیمیایی است که یک مورد از آن ها نیکوتین است که از برگ های توتون ...