داروی ترک اعتیاد نالترکسون

نالترکسون تزریقی طولانی اثر یک آنتاگونیست مواد افیونی است، اثرات هروئین و سایر مواد افیونی را مسدود می کند و مصرف هروئین را در مقایسه با دارونما کاهش می دهد. ...

نالترکسون نالمفن نالوکسون

نالترکسون و نالوکسن آنتاگونیست های رقابتی مواد افیونی هستند. آنها به گیرنده های افیونی متصل می شوند بدون آن که آنها را فعال کنند. از آنجا که این دارو علایم ...