خانم ۴۳ ساله با اعتیاد شدید به الکل

بیمار خانم ۴۳ ساله با مصرف طولانی مدت و غیر قابل کنترل مشروبات الکلی و با افسردگی و اضطراب فراوان، با خانواده جهت ترک اعتیاد به الکل، به کلینیک دی مراجعه نمود.

شرح حال بیمار

بیمار خانم مهندس ۴۳ ساله با اعتیاد شدید و مصرف غیر قابل کنترل مشروبات الکلی به مدت پانزده سال و مصرف روزانه سه پاکت سیگار با بهم ریختگی کامل روانی و پرحرفی زیاد برای درمان اعتیاد به الکل به کلینیک روانپزشکی و ترک اعتیاد دی مراجعه نمود.

گزارش بدو ورود بیمار

بیمار خانم ۴۳ ساله با سابقه مصرف پانزده ساله نوشیدنی های الکلی و سیگار، نیمه شب در حالت نیمه هوشیاری و مستی با پرخاشگری و عصبانیت فراوان و بسیار افسرده و نگران با بی خوابی و اشتهای کم و بسیار تحریک پذیر و پریشان به کلینیک دی مراجعه نمود.

وضعیت فعلی بیمار

بیمار در حال حاضر مصرف هر گونه مشروبات الکلی و سیگار را ترک نموده و با شرکت در جلسات روان درمانی فردی و جلسات گروه درمانی از لحاظ روحی در شرایط پایداری قرار دارد و می گوید استرس و اضطرابش کاملاً از بین رفته است.

توصیه های بیمار

بیمار می گوید از ابتدا در مهمانی ها شروع به مصرف مشروبات الکلی و سیگار نموده است و هیچ گاه فکر نمی کرده که نتواند مصرف الکل خود را کنترل کند. بیمار می گوید مصرف الکلش به روزانه دو لیتر رسیده بوده و اکثر ساعات شبانه روز را یا خواب بوده و یا در حال پرخاشگری بوده است و از شرایطی که داشته بسیار خجالت می کشیده است.

نظر بیمار در مورد کلینیک ترک اعتیاد دی

بیمار بسیار از درمان اعتیادش خوشحال است و دلیل مقابله با عود اعتیادش را شرکت در جلسات گروه درمانی می داند.