بیمار آقای 60 ساله بازنشسته و متاهل

بیمار را به خاطر مصرف الکل در حالت مستی به کلینیک دی معرفی کرده اند
بیمار بر اثر افتادن در حالت غیر هوشیاری شکستگی دندان و بینی داشته که طی 2 روز هیچ اقدامی در جهت درمان شکستگی نکرده و اجازه اقدام جهت بهبود و درمان را نیز از خانواده خود گرفته است.

طبق اظهارات همراهان بیمار 30 سال است که سوء مصرف الکل دارد و همیشه زیاد مصرف می کرده اما در 5 سال گذشته میزان مصرف بسیار افزایش داشته به طوری که از صبح (ناشتا) شروع به مصرف الکل کرده و تا زمانی که دوباره اقدام به خواب کند همچنان مصرف می کند و روزانه 2 پاکت سیگار هم استفاده می کنند.

پرخاشگری و فحاشی های شدید، بی توجهی به اتفاقات اطراف، پذیرفتن هیچ مسئولیت، تغییر ظاهر نشانه های ورود بیمار به فاز حاد بیماری بوده و انکار بیمار نسبت به شرایط موجود سبب شد که بیمار بدون رضایت خود با آمبولانس به کلینیک دی آورده شود و درمان های فیزیکی و روانی برایش شروع شود.

وضعیت فعلی بیمار

بعد از گذشت 5 روز از بستری بیمار با تغییرات چشمگیری از لحاظ روانی و فیزیکی و شادابی در ظاهر در حال سپری کردن ادامه درمان است.