ترک ماری جوانا

ماری جوانا، کانابیس، گراس، علف نام های رایجی که امروزه بین مصرف کنندگان شناخته شده است. این گیاه نوعی محرک و یکی از فعال کننده های روان است که از گل ...