اختلالات مصرف فن سیکلیدین

فن سیکلیدین جزء دسته مواد توهم زا می باشد و مصرف مواد توهم ‌زا یا روانگردان بر ذهن اثر می‌گذارند و موجب تحریف واقعیت و ادراک می‌شوند. اختلال مصرف فن ...

اعتیاد

مواد اعتیادآور از هزاران سال مورد استفاده بشر بوده اند و بر اساس اسناد تاریخی و نقوش لوح های کهن در مصر و یونان باستان از بوته های خشخاش و ...

اعتیاد به الکل

اعتیاد به الکل یک بیماری کشنده است که با ولع و وسوسه مداوم همراه است و افزایش تحمل به مشروب، وابستگی جسمی ‌و از دست دادن کنترل نوشیدن الکل مشخص ...

اعتیاد به شیشه

شیشه میزان دوپامین و سروتونین ترشح شده در مغز را بسیار افزایش می دهد. این هورمون ها مسئول سرخوشی اولیه ای است که تجربه می کنید. با این حال، استفاده ...

اعتیاد به مواد استنشاقی

اسپری های پاک کننده، تینر، بنزین، انواع چسب ها و لاک غلط‌گیر با نام مواد استنشاقی معروف هستند، اکثر مصرف‌کننده‌های مواد استنشاقی را مردان تشکیل می‌دهند. مواد استنشاقی نسبت به ...

الکل

الکل یک نوع از مواد مخدر است که پذیرش آن در جامعه راحت تر است. با این حال میزان اعتیادآوری الکل نسبت به سایر مواد کمتر نیست. مصرف الکل فعالیت بدن ...

الکلیسم

طبق دیدگاه پزشکی، شخصی که به صورت افراطی، غیر قابل کنترل، مزمن و در حد عادت و وابستگی، مشروبات الکلی بنوشد، مبتلا به اختلال الکلیسم است و به شخص مبتلا ...

انواع داروهای اعتیاد آور

استروئیدها آنابولیک مواد ترکیبی است که به شکل مصنوعی و به دست انسان ساخته می‌شوند. ساختار شیمیایی استروئیدها مشابه هورمون‌های جنسی مردانه یا آندروژن‌ها است. داروهای خواب آور نیز شامل ...

انواع مواد تریاکی

مواد مخدر یا مواد افیونی قدیمی‌ترین مواد مخدر مورد استفاده در دنیا است که از عصاره گیاه خشخاش به دست می آیند. تریاک و مشتقات آن از‌ جمله معروف‌ترین مواد ...

اکستاسی

اکستاسی یک ماده روانگردان صنعتی است که بیشتر به صورت قرص هایی به اشکال، اندازه ها و رنگ های مختلف، برچسب های پوستی، کپسول و پودر استنشاقی یافت می شوند. ...

بوپرنورفین

بوپرنورفین داروی مخدری است که تحریک کننده(آگونیست) نسبی گیرنده مورفینی مو(mu) و بازدارنده(آنتاگونیست) قوی گیرنده مورفینی کاپا kappa است و هیچ اثری روی گیرنده های دلتا(delta) ندارد. این دارو گاه در ...

ترک اعتیاد

ترک اعتیاد عبارت است از مجموعه فعالیت های درمانی یا پزشکی که برای رهایی فرد معتاد به مواد مخدر مانند تریاک، هروئین، حشیش،الکل، شیشه و سایر مواد انجام می شود. ...