انواع محرک ها

مواد محرک با اثر بر روی سیستم عصبی مرکزی برای افزایش هوشیاری و عملکرد شناختی عمل می کنند. محرک ها می توانند داروهای مصرفی یا مواد غیرقانونی مانند کوکائین باشند. ...

مواد محرک

مواد محرک، مواد یا داروهایی هستند که غالباً تحریک کننده فعالیت روانی و افزایش عملکرد سیستم عصبی می باشند. این مواد هشیاری و برانگیختگی کلی را افزایش می دهند و ...