بوپرنورفین

بوپرنورفین داروی مخدری است که تحریک کننده (آگونیست) نسبی گیرنده مورفینی مو(mu) و بازدارنده (آنتاگونیست) قوی گیرنده مورفینی کاپا kappa است و هیچ اثری روی گیرنده های دلتا(delta) ندارد. این دارو ...

متادون

متادون هیدروکلراید داروی مخدری است که مانند سایر مخدرها عمدتا اگونیست گیرنده های (مو- Mu) مورفینی مغز می باشد. هر چند اثراتی هم بر گیرنده های (کاپا- Kappa) و شاید ...

ﻣﺘﺎدون چیست

متادون بخشی از گروه داروها به نام ایپوئیدها است. پزشکان آلمانی آن را در طول جنگ جهانی دوم ایجاد کردند. پزشکان از آن برای درمان افرادی که درد شدیدی داشتند ...