اعتیاد

مواد اعتیادآور از هزاران سال پیش مورد استفاده بشر بوده اند و بر اساس اسناد تاریخی و نقوش لوح های کهن در مصر و یونان باستان از بوته های خشخاش ...

انواع مواد اعتیادآور

اعتیاد یا وابستگی به مواد مخدر عبارت است از نیاز و میل شدید جسمانی و روانی برای مصرف مواد مخدر به منظور ایجاد تغییراتی که به آن نشئه می گویند. ...

ترامادول

ترامادول یک داروی ضد درد است که بعنوان مسکن و برای تسکین دردهای متوسط و شدید تجویز و مصرف می شود. عملکرد این دارو شبیه داروهای اپیوئیدی یا داروهای مخدر ...

مواد اعتیاد آور رو به افزایش

سیستم های انتقال دهنده عصبی تحت تأثیر انواع مواد مخدر قرار می گیرند. رابطه بسیار نزدیکی بین مصرف مواد مخدر و بیماری های روانی وجود دارد با این حال مصرف ...

کدئین

کدئین نوعی داروی پر مصرف است که می تواند باعث اعتیاد شود و بعنوان یک ماده مخدر شناخته می شود. کدئین از مرفین بدست می آید و قدرت آن حدود 10% ...