مواد استنشاقی

داروهای استنشاقی که (مواد فرار یا استنشاقی نیز نامیده می شوند) هیدروکربن های فراری هستند که در دمای اتاق به بخار تبدیل می شوند و از طریق بینی یا دهان ...

مواد مخدر

مواد مخدر نامی عمومی برای انواع مختلفی از داروها و ترکیبات طبیعی، شیمیایی است که اغلب به دلیل احتمال ایجاد وابستگی به مصرف، جزو (مواد اعتیادآور) طبقه بندی شده و ...