اعتیاد به مواد استنشاقی

اسپری های پاک کننده، تینر، بنزین، انواع چسب ها و لاک غلط‌گیر با نام مواد استنشاقی معروف هستند، اکثر مصرف‌کننده‌های مواد استنشاقی را مردان تشکیل می‌دهند. مواد استنشاقی نسبت به ...

مواد استنشاقی

داروهای استنشاقی که (مواد فرار یا استنشاقی نیز نامیده می شوند) هیدروکربن های فراری هستند که در دمای اتاق به بخار تبدیل می شوند و از طریق بینی یا دهان ...

مواد اعتیادآور رایج

وابستگی و اعتیاد به مواد مخدر به سه عامل تعیین‌کننده تقسیم شده است. این سه عامل، شدت لذت، وابستگی روانی و وابستگی فیزیکی می باشد. مواد اعتیاد آور بسیار لذت ...

مواد مخدر

مواد مخدر نامی عمومی برای انواع مختلفی از داروها و ترکیبات طبیعی، شیمیایی است که اغلب به دلیل احتمال ایجاد وابستگی به مصرف، جزو (مواد اعتیادآور) طبقه بندی شده و ...