اعتیاد به مواد مخدر و درمان

درمان و حل مسئله مدار و هیجان مدار بیماری اعتیاد به مواد مخدر می توانند به عنوان روش های مداخله ای مؤثری برای ارتقای سلامت روانشناختی معتادان دارای اعتیاد به ...

بوپره نورفین چیست

شروع درمان نگهدارنده با بوپره نورفین هم مصرف کنندگان هروئین و مواد افیونی و هم افرادی که در برنامه نگهدارنده با متادون هستند، می توانند از بوپره نورفین استفاده کنند. ...

ترک اعتیاد با طب سنتی

در طب سوزنی مشکل اعتیاد در مدت ۲ هفته تا ۲ ماه برطرف می شود، این روش ضمن کاهش علائم ترک اعتیاد، احساس بی میلی به هر نوع اعتیاد اعم ...

درمان اعتیاد به مواد مخدر

در درمان وابستگی به مواد مخدر، علاوه بر سم زدایی بدن و روان درمانی فرد معتاد، کمک به والدین، سایر اعضای خانواده و دوستان فرد معتاد برای خودداری از حمایت ...

درمان اعتیاد به مواد مخدر با کمک دارو

استفاده از داروها در ترکیب با مشاوره و رفتار درمانی است که در درمان اختلالات مصرف مواد افیونی مؤثر است و می تواند به برخی از افراد برای تداوم بهبودی ...

درمان بیماری اعتیاد

درمان اعتیاد به مواد مخدر با توجه به نوع ماده مصرفی توسط فرد بیمار با کمک یک پزشک یا کلینیک قابل انجام است. در این زمینه داشتن یک تیم متخصص ...

غلبه بر اعتیاد

بسیاری از مردم نمی دانند که چرا یا چگونه افراد دیگر به مواد مخدر معتاد می شوند. آن ها ممکن است به اشتباه فکر کنند کسانی که مواد مخدر مصرف ...

لوومتادیل استات

لوومتادیل استات در دسته داروهای ضد درد مخدر قرار دارد. این ماده به عنوان جایگزینی برای مواد مخدر غیرقانونی در برنامه های ترک اعتیاد استفاده می شود. لوومتادیل استات داروی ...

ماهیت اعتیاد و مواد مخدر

مصـرف مکـرر مـواد مخدر باعـث بـروز مشـکلات در فعالیت هـای خانوادگـی، شـغلی، اجتماعـی و... می شـود. مثـل غیبـت از محـل کار و درس، بـی توجهـی نسـبت بـه همسـر و فرزنـدان ...