ترک ماری جوانا

ماری جوانا، کانابیس، گراس، علف نام های رایجی که امروزه بین مصرف کنندگان شناخته شده است. این گیاه نوعی محرک و یکی از فعال کننده های روان است که از گل ...

ترک وید

وید، گل، گرس، علف و یا همان ماری جوانا است که امروزه نوجوانان و جوانان به خاطر شادی آور بودن آن از این ماده مخدر استقبال می کنند. این ماده ...

گل

گل ترکیبی از گیاه شاهدانه است که این روزها در ایران و سایر کشورها به سادگی کشت شده و مصرف می شود. گل و ماری جوانا رایج ترین ماده مخدر ...