اعتیاد به چسب، بنزین و حلال ها

والدین در این زمینه مسئولیت مهمی برعهده دارند و باید برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر و روانگردان اقدام کنند. توضیح توأم با دلسوزی و صمیمیت، درباره مضرات مواد استنشاقی ...

اعتیاد به مواد مخدر و درمان

درمان و حل مسئله مدار و هیجان مدار بیماری اعتیاد به مواد مخدر می توانند به عنوان روش های مداخله ای مؤثری برای ارتقای سلامت روانشناختی معتادان دارای اعتیاد به ...

اعتیاد و خانواده

اگر فرهنگ تابوهایی در زمینه منع برخی مواد مخدر وضع کند، دسترسی به آن‌ها از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نباشد، تشویق دوستان نایاب برای تجربه اعتیاد به کار نیاید ...

بستری اعتیاد

در این روزها که بیماری اعتیاد به مواد مخدر گریبان گیر بسیاری از خانواده ها در سراسر جهان شده است، متأسفانه بسیاری از افراد هنوز به فکر ترک مواد مخدر ...

تریاک نوشدارو است

از اثــرات درمانـی بعضـی از مـواد ماننـد تریـاک در تهیـه داروهـا اسـتفاده شـده اسـت. هیـچ یـک از مـواد مخدر باعـث رشـد قـوای فکـری، خلاقیـت و عرفـان نمی شـود. بلکـه بیمـاری ...

دسته بندی های اعتیاد

دارونما ها در کل فقط به علت شباهت زیادشان به دارو ها طراحی می شوند. واژه دارو نما در اواخر قرن هجدهم در زمینه های دارویی و برای توصیف یک ...

ماهیت اعتیاد و مواد مخدر

مصـرف مکـرر مـواد مخدر باعـث بـروز مشـکلات در فعالیت هـای خانوادگـی، شـغلی، اجتماعـی و... می شـود. مثـل غیبـت از محـل کار و درس، بـی توجهـی نسـبت بـه همسـر و فرزنـدان ...