بنزودیازپین ها

این داروها با اتصال به گیرنده های گابا و تداخل در مهار این گیرنده ها آثار خود را ظاهر می سازند. اکتشافات جدید در سطح مولکولی تأییدی بر وجود گیرنده ...

کلونیدین

کلونیدین یک ایمی دازولین است که در اوایل دهه شصت ساخته شد. در جریان استفاده به عنوان یک رفع کننده موضعی احتقان بینی، اثرات پایین آورندگی فشار خون، تسکین و ...