ترک استروئیدها

کورتوتن، کورتیکواستروئید یا استروئیدها داروهای شیمیایی هستند که با داشتن شباهت زیادی که به هورمون های کورتیزول دارند منجر به ترشح طبیعی غدد فوق کلیوی می شوند. غالباً این داروها در ...