مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

اعتیاد و نظریه ستیزه با ارزش ها

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
به طور کلی سیاست ها رویکرد مداخلات در جامعه را تعیین می کنند و به نوبه خود، آن ها تحت تأثیر نظریه ها قرار دارند. نظریه ها بر اساس شواهد ...

ﺧﺎﻧﻮاده و اعتیاد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﺘﺰﻟﺰل دارای ﺷﺮایط و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنی اﺳﺖ که ﺑﺮﺧی ﻧﻤﻮدﻫﺎ ی آن را اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﺧﺎﻧﻮادگی، ﺟﺪایی یا ﻣﺮگ واﻟﺪین تشکیل می دﻫﺪ. در این ﺧﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت ...

ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎعی و اعتیاد به ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اﻓﺮاد ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎئین ﻓﺎﻗﺪ مکانیزم ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ای کـﺎر آﻣـﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در چنین اﻓﺮادی ﺻﻔﺎتی ﭼﻮن اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد و اﺣﺴﺎس اهمیت کمتر اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﭘﺎئین ﺑﻪ ...

توصیه هایی برای خانواده های گرفتار اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
همســران مــردان معتــاد ممکــن اســت حتــی خودشــان کار کننــد و به تنهایــی بــار زندگــی و مســئولیت های مالــی را بــر دوش بکشــند. ایــن رفتــار بســیار غلــط اســت. فــرد معتــاد بایــد ...

نقش حمایت خانواده در درمان اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
موضوع مهم تلاش همسران و مادران بیماران وابسته به مواد مخدر برای حفظ و تداوم خانواده‌هاست. مرور تجربیات بسیاری از خانواده های بیماران وابسته به مواد مخدر حاکی از این ...

مشکل خانواده های درگیر اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعضای خانواده اغلب احساس تنهایی، ناامیدی، ترس، عصبانیت، شرمندگی یا گناه می کنند. آن ها همچنین ممکن است احساس کنند که اوضاع ناامیدکننده است. برای آن ها مهم است که ...

پدیده تحمل در اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
تحمل در اعتیاد یک پدیده فیزیولوژیکی است که فرد را مجبور می کند به تلاش های مکرر برای دستیابی به همان لذت و ماندن در همان سطح بیشتر و بیشتر ...

آسیب های اعتیاد در خانواده

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
خانواده منبع اصلی دلبستگی، پرورش و معاشرت برای انسان ها در جامعه کنونی ما است. بنابراین، تأثیر اختلالات استفاده از مواد مخدر بر روی خانواده و اعضای خانواده فردی شایسته ...

نگرانی خانواده در فرآیند درمان اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
درمان بیماران در ارتباط متقابل با بیماری سوء مصرف کنندگان مواد مخدر است. یعنی گاهی اعضای خانواده نیاز دارند که تحت درمان دارویی و غیردارویی قرار گیرند. بیماری اعضای خانواده ...

واکنش خانواده به بحران زندگی فرد معتاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
وقتی یکی از اعضای خانواده علائم سوء مصرف الکل یا سایر مواد مخدر را نشان می دهد، دچار بحران شده اید. سخت است که بدانید چه کاری باید انجام دهید. ...