مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

اعتیاد و نظریه ستیزه با ارزش ها

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
به طور کلی سیاست ها رویکرد مداخلات در جامعه را تعیین می کنند و به نوبه خود، آن ها تحت تأثیر نظریه ها قرار دارند. نظریه ها بر اساس شواهد ...

ﻧﻈﺮیه ﻧﺎﻫﻤﺎهنگی در اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ﻋکﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﺗﺒﺎطی ﺑﺎ ﺻﻔﺎت اصلی و ذاتی این ﻣﻮاد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﭘﺎیگاه اﺟﺘﻤﺎعی ﻣﺼﺮف کنندﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط میﺷﻮد. اﻃﻼق کلمه ﻣﻨﺤﺮف ﻋﺎﻣﻞ نیروﻣﻨﺪی اﺳﺖ که ﻓﺮد ﻣﻨﺤﺮف ...

روان شناسی اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
افزایش تعداد معتادان به مواد مخدر، اگر بزرگ ترین معضل سلامت روانی و اجتماعی یک جامعه نباشد، لااقل یکی از بزرگ ترین هاست. نیاز یک جامعه به مواد مخدر نشانه ...

روان درمانی اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
برای ترک اعتیاد، در کنار سم زدایی جسمی درمان های دیگری نیز نیاز است. روان درمانی از درمان های تکمیلی برای ترک اعتیاد است که در نهایت باعث درمان بیماری ...

جلسات گروه درمانی برای بهبود اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بهتر است که خانواده ها به همراه بیمار در جلسات گروه درمانی شرکت کنند تا علاوه بر آموزش مهارت های مورد نیاز برای کمک به بیمار، به رفع مشکلات خانواده ...

اضطراب یک برانگیزاننده برای عود اعتیاد است

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
استرس دلیل اصلی عود اعتیاد است و بسیاری از افرادی که با اعتیاد دست و پنجه نرم می کنند، به عنوان یک روش ناسازگار برای کنار آمدن با آن، به ...

نشانه های پرخطر در ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بعضی افراد تصمیم به قطع سریع مواد مخدر می گیرند زیرا فکر می کنند قطع مصرف فوری مواد مخدر از تحمل دوره ترک اعتیاد راحت تر است. آن ها معتقدند ...

مهارت کنترل خشم در افراد معتاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اگرچه عصبانیت می تواند یک احساس سالم باشد، کسی که با یک اختلال مصرف مواد دست و پنجه نرم می کند برای کنار آمدن با آن از راه های سالم ...

عوامل تأثیرگذار در بروز عود اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
یادگیری شناخت عوامل محرک، کمک گرفتن از مشاور و ایجاد یک شبکه پشتیبانی همه ابزارهای مفیدی در پیشگیری از عود مجدد اعتیاد هستند. لغزش اتفاقی عادی است و نیاز است ...

موفقیت های درمان اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد به انواع مواد مخدر بیماری چند بعدی است که برای درمان موفق، نیاز به تخصص و مهارت برای ریشه یابی دلایل و عوامل آن دارد. این امر مهم فقط ...