مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

بازگشت به اعتیاد و مصرف مجدد مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
خود درمانی در زمینه ترک اعتیاد به وسیله خود فرد یا اطرافیان گاهی می‌تواند نتیجه بخش باشد به خصوص در مورد نوجوانان و جوانان معتاد اما، صحیح ترین شکل آن ...

علل و زمینه های اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد به مواد مخدر، علاوه بر آثار زیان بار فردی، عوارض و پیامدهای فراوانی برای جامعه دارد. هفتاد درصد معتادان، اختلال روانی و شخصیتی دارند. طبق گزارشی دیگر، هر سال ...

برانگیزاننده های بیرونی اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
برانگیزاننده اعتیاد به مواد مخدر هر چیزی است که میل به مصرف مواد مخدر را در شما بیدار می کند این بیدار کننده ها در اکثر مواقع به طور ناخودآگاه ...

تفاوت مصرف کننده و سوء مصرف کننده دارو

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
موضوع اعتیاد بسیار پیچیده است و شامل جنبه‌های مختلف و متنوع رفتاری، آموزشی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، عصبی و بیولوژیکی است که این امر می‌تواند به افزایش آگاهی مردم و ایجاد ...

عوارض اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد یک بیماری پیچیده است که شامل ناتوانی در متوقف کردن مصرف یک ماده مخدر است و می تواند منجر به طیفی از اثرات نامطلوب روانی، فیزیولوژیکی و شخصی شود. ...

جلوگیری از عود اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
هر فردی که در حال بهبودی از اعتیاد به مواد مخدر است، مهم نیست که از آخرین مصرف او چقدر زمان گذشته باشد، در معرض خطر عود اعتیاد است. مؤسسه ...

برخورد صحیح با فرد معتاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری مزمن است که با جستجوی اجباری یا غیر قابل کنترل و استفاده از مواد مخدر با وجود پیامدهای مضر و تغییرات در مغز مشخص ...

اهمیت مهارت های پیشگیری از عود اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
یک تصور غلط رایج وجود دارد که مهارت های پیشگیری از عود اعتیاد را تنها زمانی باید به کار برد که فردی تمایل به استفاده از آن داشته باشد با ...

تبدیل مصرف پزشکی زاناکس به سوء استفاده

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
هنگامی که فردی از نظر جسمی یا روانی به زاناکس معتاد شد، مطمئن‌ترین راه برای توقف مصرف دارو، ورود به یک برنامه سم‌زدایی با مدیریت پزشکی است. در سم زدایی ...

عوارض درمان با مواد افیونی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مواد افیونی اثرات متعددی بر فیزیولوژی تنفسی دارند، از جمله کاهش نیروی تنفسی مرکزی، سرعت تنفس و حجم دم و بازدم. آن‌ها هم چنین تنگی نفس را افزایش می دهند ...

عود اعتیاد به معنای شکست نیست

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
عود اعتیاد بخش فوق العاده رایج بهبودی است و درک این نکته مهم است که بازگشت به مصرف مواد مخدر به معنای شکست درمان یا بهبودی نیست. بهبود اعتیاد به ...

مراحل تغییر در ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
افراد معتاد معمــولاً در مرحله تغییر،گســترده «ســود و زیــان» اقــدام بــه درمــان خــود را تحلیــل می کننــد. اغلــب ماهیــت تفکــر این گونــه اســت کــه فــرد می دانــد در چــه وضعیتــی ...