مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

داروهای گیاهی و طب سوزنی برای بهبود اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
سرکوب مصرف مصرف مواد مخدر نشان دهنده یک رویکرد ساده نگرانه برای این مشکل است که بی اثر بودن آن به عنوان یک درمان نشان داده شده است. ما می ...

مدیریت اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
هیچ‌‌کس بهتر از خود فرد نمی‌تواند تشخیص دهد که به بیماری اعتیاد مبتلا شده است ولی در رابطه با ترک اعتیاد اعضای خانواده باید پا پیش بگذارند. نه تفصیر عمدی ...

زندگی بعد از ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در ســال های اخیــر در بحــث اعتیــاد به مواد مخدر، بیشــتر بــر موضــوع پیشــگیری و آمــوزش تمرکــز شــده کــه البتــه اقدامــی بی نهایــت ارزشــمند اســت، امــا بایــد دانســت بازتوانــی و ...

سبک زندگی فرد معتاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد فقط بیماری نیست که یک فرد را درگیر کند. اعتیاد همچنین باعث آسیب به کل خانواده می شود. معتادان به مواد مخدر تمایزاتی در مغز خود دارند که با ...

نقش خانواده در درمان اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعضای خانواده می توانند نقش و رفتارهای سالم را برای تشویق و حمایت از بهبودی اعتیاد در نظر بگیرند. به عنوان مثال، ممکن است پدر یا مادری نقش پدر یا ...

آگاهی از ارزشهای خود در ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بسیاری از مردم نمی دانند که چرا یا چگونه افراد دیگر به مواد مخدر اعتیاد پیدا می کنند. آن ها ممکن است به اشتباه تصور کنند که کسانی که مواد ...

مدیریت استرس در دوران ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
زمانی که فرد معتاد موفق به استعمال مواد مخدر نمی شود دچار تنش و استرس می شود. هر فرد معتاد در حال ترک نیاز به آموزش مهارت ها و فنون ...

فنون تصمیم گیری در ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
تصمیم گیری در تمام مراحل زندگی بسیار مهم است اما، تصمیم درست و به موقع گرفتن در دوران ترک اعتیاد بسیار حائز اهمیت می باشد. چرا که کوچکترین تصمیمی می ...

حس های بدنی در برانگیزاننده های درونی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
احساس و ادراک از قدیمی ترین و مهم ترین مباحث روانشناسی است. افراد مجهز به حس هایی مانند بینایی، شنوایی و چشایی هستند که به ما کمک می کند دنیای ...

احساس شرم و گناه در فرد معتاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
شکستن چرخه احساس گناه و شرم که اغلب در بهبود و درمان اعتیاد به مواد مخدر وجود دارد کار کوچکی نیست. مهارت ها و راه کارهایی وجود دارد که می ...

باورهای نادرست درباره اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اگرچه مداخلات خانوادگی مقابله ای غافلگیرانه برای تلاش جذب عزیزان برای درمان اعتیاد به مواد مخدر است اما در واقع، این روش ها به هیچ وجه مؤثر نیستند. تصور دیگر ...

مهارت تصمیم گیری در ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
آموزش مهارت های ترک اعتیاد برای تمام افرادی که در حال ترک مواد مخدر هستند الزامی است. چرا که کوچک ترین اشتباهی می تواند موجب عود اعتیاد گردد. دست آورد ...
  • 1
  • 2