مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

آﺛﺎر ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺮ ﺑﺪن

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر عملکردی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ انکفالین ﻫﺎ دارﻧﺪ و ﺑﻪ گیرنده ﻫـﺎی ﭘﺮوتئینی درد در ﻃﻨـﺎب عصبی می پیوندﻧﺪ و از اﻧﺘﻘﺎل پیام درد ﺑﻪ ﻣﻐﺰ و اﺣﺴﺎس درد ﺟﻠﻮگیری ...

ﺗﻌﺎریف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣواد ﻣﺨﺪر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اﮔﺮ مواد مخدر را ﺑﻪ طبیعی، نیمه ﻣﺼﻨﻮعی و ﻣﺼﻨﻮعی ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی کنیم، یا از ﻧﻈﺮ ﺗﺎریخ کشت یا آﺷﻨﺎیی ﺑﺸﺮ ﺑﺎ آن ها، کـﺸﻒ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی کنیم، ...

سابقه ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد مخدر در ایران

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در ﺷﺮایط بین المللی گذشته که ﺻﺪور یا ﻣـﺼﺮف ﺗﺮیـﺎک، ﻧﻪ در ایران و ﻧﻪ در اروﭘﺎی آن زﻣﺎن، ﻣﻤﻨﻮع یا مکروه ﺷﻤﺮده نمیﺷﺪ، ایران ﺑـﺎ زﺣﻤـﺖ زیـﺎد ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺟﺎزه ...

ارزش ها کلید غلبه بر اعتیاد هستند

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ارزش ها نوعی قدرت تحقق نیافته هستند که می توانید آن ها را جمع کنید. تا آن جا که آن ها را در اختیار دارید، احتمال این که در ابتدا ...

بهترین روش ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف هر نوع ماده مخدری می تواند مشکل ساز شود، چه کوکائین باشد، چه داروهای مسکن یا شیشه و حشیش. همچنین لازم نیست حتماً به طور روزانه مصرف کنید تا ...

چگونه با ارزش ها می توان با اعتیاد مبارزه کرد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
توضیح دادن این که مصرف مواد مخدر و نوشیدن الکل چه عوارض خطرناکی برای سلامتی دارد، به یک معتاد بی خیال، اغلب تأثیر چندانی بر او نمی گذارد. این به ...

خطرات بهداشتی اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مردم غالباً از مواد مخدر استفاده می کنند تا باعث آزاد شدن سرخوشی در آن ها شوند، با این حال، مدیریت دوزهای بالا می تواند دشوار باشد. حتی چند بار ...

چگونه می توان اعتیاد را به تنهایی ترک کرد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
برنامه فرآیند زندگی تأکید می کند که اعتیاد بیش از آنچه می دانید قابل غلبه است. برای این که زندگی خود را به سمت مثبت سوق دهید، یا برای کمک ...

داروهای گیاهی و طب سوزنی برای بهبود اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
سرکوب مصرف مصرف مواد مخدر نشان دهنده یک رویکرد ساده نگرانه برای این مشکل است که بی اثر بودن آن به عنوان یک درمان نشان داده شده است. ما می ...

ابزارهای ارتباط مؤثر در اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بیمار بعد از ترک اعتیاد باید سریع به زندگی عادی بازگردد. در زمینــه اعطــای وظایــف و مســئولیت ها، درســت مثــل ســابق بــا او رفتــار کنیــد. اعتیــاد او نبایــد باعــث شــود ...

اعتیاد چگونه درمان می شود

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
متأســفانه اغلــب افــرادی کــه درگیــر اعتیــاد می شــوند، افــرادی هســتند کــه به ســادگی حاضــر می شــوند مواد مخدر مصــرف کننــد. این کــه شــما بــرای درمــان اختـلـال خــود یــک داروی تجویز ...

درمان اعتیاد به روش سم زدایی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در سم‌زدایی بیمار مصرف مواد مخدر را قطع کرده و علائم خماری با استفاده از داروهای مختلف که توسط پزشک تجویز می‌شود کم می‌شود. داروی اصلی که برای این نوع ...