مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

ﺗﻌﺎریف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد به مواد مخدر یک اختلال مزمن در سیستم مغز است که شامل پاداش، انگیزه و حافظه است. در حقیقت اعتیاد به مواد مخدر هوس بدن بیمار برای مصرف یک ...

ﺗﺎریخچه ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ایران

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﻮیب ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺤﺪیـﺪ ﺗﺮیاک، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪای ﺑﺮای ﻣﺼﺮف شیره ﺑﻪ ﻃﻮر کلی و ﻣﺼﺮف ﺗﺮیاک غیر از کارﺑﺮد دارویی آن داده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ...

ﺗﻌﺎریف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣواد ﻣﺨﺪر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اﮔﺮ مواد مخدر را ﺑﻪ طبیعی، نیمه ﻣﺼﻨﻮعی و ﻣﺼﻨﻮعی ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی کنیم، یا از ﻧﻈﺮ ﺗﺎریخ کشت یا آﺷﻨﺎیی ﺑﺸﺮ ﺑﺎ آن ها، کـﺸﻒ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی کنیم، ...

سابقه ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد مخدر در ایران

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در ﺷﺮایط بین المللی گذشته که ﺻﺪور یا ﻣـﺼﺮف ﺗﺮیـﺎک، ﻧﻪ در ایران و ﻧﻪ در اروﭘﺎی آن زﻣﺎن، ﻣﻤﻨﻮع یا مکروه ﺷﻤﺮده نمیﺷﺪ، ایران ﺑـﺎ زﺣﻤـﺖ زیـﺎد ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺟﺎزه ...

ﻣﻌﺘﺎد چه کسی است

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
فرد معتاد به مواد مخدر به شخصی اطلاق می شود که به صورت دوره ای و به دفعات یک یا چند نوع ماده مخدر مصرف می کند و در صورت ...

معضل اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در دنیای امروز اعتیاد به مصرف مواد مخدر به عنوان یکی از بزرگ ترین معضلات شناخته شده است. ﺗﻮلید 85 درﺻﺪ ﻣﻮاد اﻓیـﻮنی ﺟﻬـﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ایران را آسیب پذیرترین ...

ﻧﻈﺮیه ﻧﺎﻫﻤﺎهنگی در اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ﻋکﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﺗﺒﺎطی ﺑﺎ ﺻﻔﺎت اصلی و ذاتی این ﻣﻮاد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﭘﺎیگاه اﺟﺘﻤﺎعی ﻣﺼﺮف کنندﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط میﺷﻮد. اﻃﻼق کلمه ﻣﻨﺤﺮف ﻋﺎﻣﻞ نیروﻣﻨﺪی اﺳﺖ که ﻓﺮد ﻣﻨﺤﺮف ...

نقش و تأثیر دوﺳﺘﺎن در اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
نقش دوستان در ابتلا به مصرف مواد مخدر بسیار پر رنگ است. اکثر افرادی که در سنین نوجوانی و جوانی معتاد شده اند تحت تأثیر دوست و رفیق شروع به ...

واردات و صادرات مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در ﺳﺎل 1350 ﺑﺮای ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﺴﻦ و افراد بیمار (ﺑـﺎ ﺗﺠﻮیز ﭘﺰﺷک) ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ کارت های جیره دولتی ﺗﺮیاک ﺻﺎدر میﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺘﺎدان ﺛﺒﺖ ﻧﺎم کرده در ﺧﺮداد 1354 ﺑﻪ ...

پیامدهای طولانی مدت مصرف مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف مواد مخدر قطعاً و بدون شک به سلامت بدن و روان آسیب های زیادی وارد می کند. برخی از این آسیب ها قابل جبران هستند یعنی با ترک مصرف ...

خطرات بهداشتی اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مردم غالباً از مواد مخدر استفاده می کنند تا باعث آزاد شدن سرخوشی در آن ها شوند، با این حال، مدیریت دوزهای بالا می تواند دشوار باشد. حتی چند بار ...

توصیه هایی برای خانواده های گرفتار اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
همســران مــردان معتــاد ممکــن اســت حتــی خودشــان کار کننــد و به تنهایــی بــار زندگــی و مســئولیت های مالــی را بــر دوش بکشــند. ایــن رفتــار بســیار غلــط اســت. فــرد معتــاد بایــد ...