مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

دلایل گسترش مواد مخدر در جهان

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
گزارش جهانی مواد مخدر سال 2018، یک شمای کلی از عرضه و تقاضای مواد مخدر، کوکائین، کانابیس، محرک های نوع آمفتامین و مواد روانگردان جدید و نیز تأثیر آن ها ...

ﺗﻌﺎریف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد به مواد مخدر یک اختلال مزمن در سیستم مغز است که شامل پاداش، انگیزه و حافظه است. در حقیقت اعتیاد به مواد مخدر هوس بدن بیمار برای مصرف یک ...

ﺗﺎریخچه ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ایران

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺼﻮیب ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺤﺪیـﺪ ﺗﺮیاک، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪای ﺑﺮای ﻣﺼﺮف شیره ﺑﻪ ﻃﻮر کلی و ﻣﺼﺮف ﺗﺮیاک غیر از کارﺑﺮد دارویی آن داده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ...

سابقه ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد مخدر در ایران

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در ﺷﺮایط بین المللی گذشته که ﺻﺪور یا ﻣـﺼﺮف ﺗﺮیـﺎک، ﻧﻪ در ایران و ﻧﻪ در اروﭘﺎی آن زﻣﺎن، ﻣﻤﻨﻮع یا مکروه ﺷﻤﺮده نمیﺷﺪ، ایران ﺑـﺎ زﺣﻤـﺖ زیـﺎد ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺟﺎزه ...

راه های تقویت اعتماد به نفس در بیماران وابسته به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
وقتی فردی از اعتماد به نفس پایین برخوردار است، ممکن است بیشتر تحت تأثیر دنیای اطراف و اقدامات ناشی از آن قرار گیرد. به عنوان مثال، فردی با عزت نفس ...

مهارت مدیریت زمان در دوره ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
افراد فقط با مصرف نکردن مواد مخدر به بهبودی دست نمی یابند. بازیابی شامل ایجاد زندگی جدیدی است که استفاده از آن در آن آسان تر است. اگر افراد زندگی ...

عاقبت بی ثباتی در خانه با وجود والدین معتاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
چیزهای زیادی در رابطه بین والدین معتاد و بچه های آن ها وجود دارد. تأثیرات اعتیاد والدین به کودکان اغلب در رشد جسمی، روحی و عاطفی آن ها مشهود است ...

رویکرد شناختی رفتاری در درمان اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
رفتار درمانی شناختی نوعی روان درمانی است که بر تأثیر افکار و احساسات بر رفتار تأکید دارد. ارتباط بین تفکر و رفتار در تمام ابعاد زندگی از جمله اعتیاد به ...

اختلال شخصیت هایی که احتمال اعتیاد را بالا می برد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اختلالات شخصیتی همگی سکوی پرتابی هستند که افراد را به سمت مصرف مواد مخدر پرتاب می کنند. تعدادی از اختلالات شخصیتی نقش پر رنگ تری دارند و احتمال اعتیاد به ...

مهارت هدف گزینی در ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری پیچیده اما قابل درمان است که بر عملکرد و رفتار مغز تأثیر می گذارد. داروهای ترک اعتیاد، ساختار و عملکرد مغز را تغییر می ...